INCONTRO INFORMATIVO progetto Erasmus+ KA229, 2018-1- BE01-KA229-038587_2